Zaznacz stronę

Straż miejska

 

 

Grafika na zielonym tle umieszczono komunikat o treści: STRAŻ MIEJSKA w KĘTRZYNIE ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn, JESTEŚMY DO OCHRONY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I PEŁNIMY SŁUŻEBNĄ ROLĘ WOBEC SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, POTRZEBUJESZ POMOCY, PORADY - ZADZWOŃ ! TEL. 89 752 05 10. Na grafice znajduje się herb Miasta Kętrzyn, emblemat Straży Miejskiej w Kętrzynie oraz logo Miasta Kętrzyn.

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
w przepisach o  ruchu drogowym,
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu
i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Do obowiązków strażnika należy:

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także
w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

 

GRAFIKA NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ KOMUNIKAT: 477351229 TELEFON OBYWATELSKI, CZYNNY OD 8 DO 22 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W POZOSTAŁE DNI NAGRASZ WIADOMOŚĆ NA AUTOMATYCZNEJ SEKRETARCE. KORZYSTAJ GDY: COŚ W MIEŚCIE NIE DZIAŁA. JEST BRUDNO, MASZ UWAGI DO PRZEKAZANIA, NIE KORZYSTAJ GDY JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZESTĘPSTWA LUB KTOŚ POTRZEBUJE POMOCY - WÓWCZAS DZWOŃ POD 112