Zaznacz stronę

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Urzędu Miasta w Kętrzynie

Urząd Miasta w Kętrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Urzędu Miasta w Kętrzynie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – nie wszystkie nagrania z posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie posiadają napisy dla osób głuchych,
 • – brak alternatywnych opisów oraz tytułów zdjęć i obrazków,
 • – brak prawidłowej struktury treści,
 • – brak widocznego focusa,
 • – wybrane dokumenty publikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Marcinkiewicz.
 • E-mail: dostepnosc@miastoketrzyn.pl
 • Telefon: 89 752 05 66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Kętrzyn
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
 • E-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl
 • Telefon: 89 752 05 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 11

Do budynku prowadzi wejście główne z boku budynku od strony ul. Wojska Polskiego 11. Przed wejściem znajdują się schody. Dla osób poruszających się na wózkach po lewej stronie wejścia znajduje się pochylnia o optymalnym stopniu nachylenia. Przy wejściu głównym po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek z sygnalizacją dźwiękową, którą przywołuje się pracownika Urzędu Miasta Kętrzyn. Budynek posiada również drugie wejście usytuowane z tyłu budynku, do którego prowadzą schody.

Przy głównym wejściu do Urzędu znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada windy.

Obsługa wszystkich osób mających problemy w poruszaniu się między kondygnacjami Urzędu realizowana jest przez pracowników Biura Obsługi Interesantów znajdującego się na parterze budynku. Pracownik Biura Obsługi Interesanta prosi merytorycznego pracownika innego wydziału, aby zszedł i obsłużył interesanta.  

Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się zestaw wypoczynkowy, gdzie można poczekać na merytorycznego pracownika.

Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na schodach pomiędzy piętrami początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem.

W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych ani głośników systemu naprowadzającego  dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W Urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Urząd Miasta Kętrzyn Plac Piłsudskiego 1

Do budynku prowadzi wejście główne od strony Placu Piłsudskiego 1. Przed wejściem znajdują się schody. Budynek posiada drugie wejście z prawej strony, gdzie  znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku od strony ul. Powstańców Warszawy znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych ani głośników systemu naprowadzającego  dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W Urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.