Zaznacz stronę

LXXVI sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

LXXVI sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 7 września 2023r. (czwartek)
o godz. 16.00, Ratusz Miejski,
Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Okresowa ocena realizacji zadań w ramach robót publicznych.
4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z realizacji zasad gospodarki nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn za I półrocze 2023r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 przyjęcia do wykonania zadania Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie utrzymania zimowego,
w sezonie 2023-2024, dróg powiatowych na terenie miasta Kętrzyn.
5.2 przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy
Miejskiej Kętrzyn.
5.3 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LII/282/09 z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy
Miejskiej Kętrzyn oraz trybu ich rozliczania i zasad kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji.
5.4 zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023 – 2034.
5.5 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
5.6 przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
5.7 zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
5.8 zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
5.9 ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Kętrzyn.
6. Podjęcie stanowiska w sprawie wydania opinii o sposobie wywiązywania się
z obowiązków służbowych przez Ryszarda Henryka Niedziółkę na stanowisku
Burmistrza Miasta Kętrzyn.
7. Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Kętrzynie raportu
okresowego z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej
w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
9. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
10. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2023r.
15. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miejskiej z dnia 13 lipca 2023r.
16. Zamknięcie LXXVI sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Terminy posiedzeń komisji:
Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 4.09.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 5.09.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
– 6.09.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30