Zaznacz stronę

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Zgodnie z założeniami Programu, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Miejska Kętrzyn,
po ich pozytywnej weryfikacji, może zgłosić do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Podstawa prawna:
 • Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Okres naboru wniosków:
 • rozpoczęcie naboru: 09.08.2023 r.,

 • zakończenie naboru: 14.08.2023 r., godzina graniczna: 14:00.

 1. Zasady składania wniosków:
 • wnioski w w/w terminie należy składać:
 1. a) listownie do Urzędu Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem ,,Wniosek o przyznanie dotacji – Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład”,
 2. b) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 2 Urzędu Miasta w Kętrzynie, Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,
 • o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Kętrzynie. Wnioski
  o przyznanie dotacji złożone po godzinie granicznej (14:00) w ostatnim dniu naboru tj. 14.08.2023 r. nie będą rozpatrywane,
 • do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Nr 207/2023 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 09 sierpnia 2023 r.,
 • Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach jednej z poniższych kategorii:
 1. a) do 150 000 złotych,
 2. b) do 500 000 złotych,
 3. c) do 3 500 000 złotych,
 • wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu
  lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów,
 • wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
 1. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, położonego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, jeżeli posiadanie zabytku wynika z prawa własności do zabytku, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, lub stosunku zobowiązaniowego.
 2. Dotacja, dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga, po uzyskaniu ww. dofinansowania przez Gminę Miejską Kętrzyn, może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych wynikających z kosztorysu z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 3 500 000 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – do 98% kwoty dotacji oraz z budżetu gminy – do 2% dotacji.
 3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.
 4. Ubiegający się o udzielenie dotacji winien złożyć wniosek o dotację zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 207/2023 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 09 sierpnia 2023 r. wraz z następującymi załącznikami: **
 • kosztorys planowanych prac lub robót,
 • decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
 • zgoda współwłaścicieli zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac,
 • dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac lub robót **,
 • pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku (jeżeli jest wymagane) **.

 

** Załączniki do wniosku, których wnioskodawca nie posiada na tym etapie postępowania należy uzupełnić najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy wniosek
o dotację dotyczy nakładów koniecznych obejmujących łącznie sporządzenie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, załączniki te nie są wymagane.

 1. Wnioski o udzielenie dotacji opiniuje Komisja Konkursowa powoływana przez Burmistrza Miasta Kętrzyn.
 2. Wnioski zakwalifikowane przez Komisję Konkursową jako poprawne pod względem formalnym będą oceniane według poniższych kryteriów:
  • stan zachowania zabytku,
  • wartość historyczna, naukowa bądź artystyczna zabytku oraz jego znaczenie dla Miasta Kętrzyn,
  • wpływ planowanych prac lub robót na wartość zabytku,
  • promowanie historii i dziedzictwa kulturowego Miasta Kętrzyn,
  • dostępność obiektu dla społeczności.
 1. Złożenie wniosku oraz wyłonienie w naborze nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.
 2. Burmistrz Miasta Kętrzyn odmawia Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Po uzyskaniu przez Gminę Miejską Kętrzyn wstępnej promesy udzielenia dofinansowania z Programu, Rada Miejska w Kętrzynie podejmie uchwałę o przyznaniu dotacji.
 4. Po podjęciu przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwały o przyznaniu dotacji Beneficjent dotacji ogłasza postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. Postępowanie zakupowe powinno zostać ogłoszone nie później, niż w terminie 12 miesięcy od dnia udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy Gminie Miejskiej Kętrzyn. Beneficjent dotacji ogłasza postępowanie zakupowe na całą inwestycję objętą dofinansowaniem oraz zapewnia zgodność postępowania zakupowego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie.
 5. Warunki podpisania umowy o dotację:
 • udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Beneficjentem dotacji a Gminą Miejską Kętrzyn,
 • warunkiem podpisania umowy o udzielenie dotacji będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 • szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem dotacji, a Gminą Miejską Kętrzyn.
 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 • Beneficjent dotacji zawiera umowę z Wykonawcą zadania wybranym w wyniku postępowania zakupowego ogłoszonego nie później, niż w terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania przez Gminę Miejską Kętrzyn wstępnej promesy od Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 1. Złożone wnioski pozostają bez rozpoznania w przypadku:
 • złożenia wniosku po terminie,
 • złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony,
 • złożenia wniosku bez wymaganych załączników lub wypełnionego nieprawidłowo.
 1. Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn.
 2. Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie – ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków- Załącznik nr 1 do Zarządzenia BM

Wzór wniosku -Załącznik nr 2 do zarządzenia BM