Zaznacz stronę

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn rozpoczęła prace dotyczące przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
Pierwszym etapem opracowania dokumentu jest pogłębiona analiza zjawisk społecznych w mieście i wyznaczenie obszarów koncentracji niekorzystnych zjawisk – tzw. obszarów zdegradowanych. Następnie te tereny, na których wystąpi szczególna koncentracja negatywnych zjawisk i różnych problemów społeczno-gospodarczych określa się jako tzw. obszar rewitalizacji. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni miasta oraz nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Następnie dla obszaru rewitalizacji zostaną zaproponowane i wdrożone działania ograniczające lub eliminujące istniejące tam problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Dzięki opracowaniu Programu, gmina będzie mogła sięgać po środki krajowe i unijne na realizacje różnych projektów i inwestycji.
W pierwszej, aktualnej fazie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, istotne jest zbadanie szeregu zjawisk, np.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, wysoka liczba mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw, przekroczenia standardów jakości środowiska, niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, zły stan techniczny obiektów, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do funkcji obszaru, niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, niski poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych i inne.
Prace nad przygotowaniem Programu będą trwały ok. 1 roku.
Ostatecznie Program zostanie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej i przekazany do weryfikacji i wpisu na listę programów rewitalizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
O wszelkich działaniach związanych z tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji na bieżąco będą informowani mieszkańcy gminy za pomocą ogłoszeń i niniejszej strony internetowej.